Verzending en Levering

Artikel 10: Levering

1.     Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn/salon’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

2.     Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3.     Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

4.     Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5.     Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6.     Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

7.     Verkoper is gerechtig de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of een deel levering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering indelen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Winkelwagen