Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarde Online Verkoop (B2C) Mooi By Kim

Artikel 1: Definities

1. MBKM, gevestigd te Roosendaal, KvK-nummer 76079910, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

2.  De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3. Partijen zijn verkoper en koper samen

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederendoor of namens verkoper.

2.  Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reservering wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van reservering en de vooruitbetaling.

2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichting op te schorten tótdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voorrekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkopen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schade vergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijkovereenkomen.

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw eneventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

1.     De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

2.     Er bestaat geenherroepingsrecht wanneer de producten volgens specificaties van de koper opmaat zijn gemaakt, slechts kort houdbaar zijn of wanneer om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne het product niet geschikt is om te worden retour gestuurd.

3.     De consument kan een herroepingsformulier van deverkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan verkoper, ter beschikking te stellen.

4.     Tijdens de bedenktijd zal de consumentzorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in de mate uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om te kunnen beoordelenof hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepings rechtgebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met allegeleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.     Kosten voor het retoursturen zijn voor de koper.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijentijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk opde hoogte.

3.     Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

4.     Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.     In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Opleveringen risico-overgang

1.     Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclamatie

1.     Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te(doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit enkwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijnovereengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen diedaaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2.     Reclamatie met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

3.     Bij gegrondverklaring van de klacht binnen degestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw televeren, óf om van levering af te zien en koper een credit nota te sturen voorhet deel van de verkoopprijs.

4.     Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

5.     Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed om andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6.     Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

1.     Is een koper een monster of model getoond ofverstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrektzonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is andersals partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak weldaarmee zal overeenstemmen.

2.     Bij overeenkomsten ter zake van een onroerendezaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingeneveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de televeren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 Artikel 10: Levering

1.     Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn/salon’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

2.     Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3.     Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

4.     Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5.     Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6.     Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

7.     Verkoper is gerechtig de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of een deel levering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering indelen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

1.     Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht,dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

2.     Onder overmacht verstaan partijen in ieder gevaliedere omstandigheid waarmee verkoper te tijde van het aangaan van deovereenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normaleuitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan wordenverlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog enoproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving,brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigdeoverheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijfvan verkoper.

3.     Voorts verstaan partijen onder overmacht deomstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor deuitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegensverkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

4.     Indien zich een situatie als hiervoor bedoeldvoordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koperkan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aanzijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomstschriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.     Ingeval de overmacht langer dan drie maandenvoortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang teontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 Artikel 12: Overdracht van rechten

1.     Rechten van een partij uit deze overeenkomstkunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemmingvan de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding metgoederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1.     De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2.     Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de verkoper worden tegengeworpen.

3.     Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat kopervolledig en conform afspraak heeft betaald.

4.     In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Klachtplicht

1.     Koper is verplicht klachten over de verrichtewerkzaamheden direct te melden bij verkoper. De klacht bevat een zogedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper instaat is hierop adequaat te reageren.

2.     Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 15: Garanties

1.     Indien in de overeenkomst garanties zijnopgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan deovereenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat hetgeschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Dezegarantie geldt voor een periode van 2 kalenderjaren na ontvangst van hetverkochte door koper.

2.     De bedoelde garantie strekt ertoe om tussenverkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat hetgevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening enrisico van koper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op eengarantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zingeldt ook als de inbreuk bi koper bekend was of bekend had kunnen zijn door hetverrichten van onderzoek.

3.     De genoemde garantie geldt niet wanneer hetgebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik ofwanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebrachtdan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voordoeleinden waarvoor het niet bestemd is.

4.     Indien de door verkoper verstrekte garantiebetrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantiebeperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.

Artikel 17:Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op iedere overeenkomst tussen partijen isuitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     De Nederlandse rechter in het arrondissementwaar Mooi By Kim is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegdom kennis te nemen van eventueel geschillen tussen partijen, tenzij de wetdwingend anders voorschrijft.

3.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag isuitgesloten

4.     Wanneer in een gerechtelijke procedure één ofmeerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarendworden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

MBKM official

Eleolietdijk 27, 4706 JE  ROOSENDAAL

www.mbkmofficial.nl | info@mbkmofficial.nl | 0626135169

KVK 76079910 | BTW 003036758B68

Herroepingsrecht:

Wilt u uw bestelling of een deel daarvan retourneren? Dat kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling. Binnen 14 dagen na ontvangt dient u aan ons te melden dat u uw producten wilt retourneren. Dit kan via de e-mail, brief, telefoon, contactformuier of door het retourformulier in te vullen en bij de geretourneerde bestelling te doen.

Na het melden van uw retour heeft u 14 kalenderdagen de tijd om uw producten terug te sturen.

U kunt ook de producten binnen 14 dagen naar ons retour sturen zonder vooraf gemelde reden.

Via de volgende link kunt u het retourformulier downloaden op uw computer en deze digitaal aan ons verstrekken of uitprinten en deze bij de retourzending in doen. Dit is voor de afhandeling van uw retour en onze eigen administratie:

De verzendkosten van het retourneren zijn voor eigen rekening. U bent ook altijd welkom om de producten bij onze winkel/salon af te geven. U kunt uw retourzending sturen naar:

MBKM official

Eleolietdijk 27

4706 JE ROOSENDAAL

Heeft u een cadeautje gekregen bij uw bestelling? Houdt er dan rekening mee dat deze ook retour gestuurd moet worden, wanneer door het retourneren niet meer aan de minimale orderwaarde voldoet die aan het cadeautje verbonden is.

Wij betalen het gehele aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

Het volledige orderbedrag wordt terugbetaald mits de producten ongebruikt zijn. Dus bekijk het product gerust zoals je in de winkel zou doen. Voorbeeld: haal de crème uit de verpakking en bekijk hem van alle kanten, maar ga de crème niet gebruiken.

Heeft u het product toch gebruikt, dan kunnen wij deze niet meer als nieuw verkopen en wordt de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik bij jou in rekening gebracht. Om hygiënische redenen kunnen cosmeticaproducten, indien de verzegeling is verbroken, niet geretourneerd worden.

Twijfel je hier over? Neem dan even contact met ons op via de volgende contactgegevens;

Telefoonnummer: 06 261 531 69

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 8:00 uur t/m 17:00 uur

of mail naar;

E-mailadres: info@mbkmofficial.nl

Winkelwagen